Onlaýn faýl öwrüji

Faýl ýüklemek aňsat

Hyzmatymyz faýl ýüklemegiň amatly usulyny hödürleýär. Simpleönekeý süýräp-süýşürmek ýa-da faýl gözlegçisiniň üsti bilen islendik zerur faýllary çalt we aňsatlyk bilen ýükläp bilersiňiz. Indi çylşyrymly interfeýsler ýa-da bulaşyk menýular hakda alada etme. Hemme zat rahatlygyňyz we wagtyňyzy tygşytlamak üçin döredildi. Synap görüň, tapawudyny derrew görersiňiz!

Çalt faýl öwrülişi

Faýllaryňyzy sekuntda islenýän formata öwüriň. Hyzmatymyz dürli formatlary goldaýar we çalt we takyk öwrülmegi üpjün edýär. Gerekli faýllary saýlaň we amal awtomatiki başlaýar. Wagtyna we netijäniň hiline baha berýänler üçin ajaýyp gural.

Faýllary onlaýn dolandyryň

Hyzmatymyz, faýllaryňyzy onlaýn aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Faýllary bir amatly interfeýsde ýükläp, pozup we adyny üýtgedip bilersiňiz. Changeshli üýtgeşmeler dessine saklanýar we islän wagtyňyz faýllaryňyza gaýdyp bilersiňiz. Plönekeýlik we amatlylyk hyzmatymyzyň esasy aýratynlyklarydyr.

Topar faýly gaýtadan işlemek

Birbada birnäçe faýl ýükläň we hemmesini bilelikde işlediň. Hyzmatymyz, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga mümkinçilik berýän partiýa gaýtadan işlemegi goldaýar. Faýllaryň sanyna garamazdan amal çalt we ygtybarly bolup galýar. Köp mukdarda maglumat bilen işleýänler üçin iň amatly saýlaw.

Derrew netijelere syn

Faýllary ýüklän we gaýtadan işläniňizden soň, netijeleri derrew gözden geçirip bilersiňiz. Hyzmatymyz, öwrülişiň ýa-da gaýtadan işlemegiň hilini üpjün etmäge mümkinçilik berýän dessine deslapky syn hödürleýär. Bu amatly we wagtyňyzy tygşytlaýar, sebäbi ahyrky tygşytlamadan ozal netijäni barlap bilersiňiz.

Howpsuz maglumatlary saklamak

Faýllaryňyz biziň hyzmatymyz bilen elmydama howpsuzdyr. Döwrebap howpsuzlyk tehnologiýalaryny ulanyp, maglumatlaryňyzyň ygtybarly saklanmagyny we goralmagyny üpjün edýäris. Faýl görnüşine garamazdan, olaryň rugsatsyz girişden we ýitgilerden goralýandygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

Hyzmaty ulanmagyň ssenarileri

  • Dynç alyşdan gaýdyp gelensoň, kimdir biri suratlaryny dostlary bilen paýlaşmak kararyna geldi. Hyzmatdan peýdalanyp, ähli suratlary aňsatlyk bilen ýüklediler, amatly formata öwürdiler we göçürip almak baglanyşyklaryny iberdiler. Hemmeler hil we tizlik bilen begendiler. Şeýle bir ýönekeý we çaltdy welin, tutuş proses öýden çykman birnäçe minut dowam etdi.
  • Duşenbe güni irden ýygnak üçin käbir resminamalary çalt taýýarlamaly boldy. Faýllar bir hyzmata ýüklendi, PDF-e öwrüldi we kärdeşlerine iberildi. Tutuş proses bary-ýogy birnäçe minut dowam etdi we möhüm ýygnak üçin hemme zat taýyn boldy. Hyzmat gündelik iş tertibinde aýrylmaz kömekçi boldy.
  • Maşgala albomyny döretmek we ähli köne suratlary ýygnamak kararyna gelindi. Hyzmatdan peýdalanyp, köne suratlary sanlaşdyrdylar, redaktirlediler we bir formatda ýatda sakladylar. Indi garyndaşlary bilen paýlaşmak üçin ajaýyp sanly albom bar. Bu ýönekeý we hezil boldy we tutuş proses az wagt aldy.
  • Iş ýerinde başga bir şäherdäki kärdeşlerine uly faýl ibermeli boldy. Faýllary ýüklemek we has ykjam formata öwürmek üçin bir hyzmat ulanyldy. Soňra göçürip almak baglanyşyklary iberildi we kärdeşler zerur zatlary çalt we hiç hili kynçylyksyz aldylar. Bu işi aňsatlaşdyrdy we topar aragatnaşygyny gowulandyrdy.
  • Maglumatlary tertiplemek we möhüm faýllaryň arhiwini döretmek kararyna gelindi. Hyzmat ähli zerur resminamalary ýüklemäge we uzak möhletli saklamak üçin ygtybarly formata öwürmäge kömek etdi. Indi maglumatlaryň howpsuz we islendik pursatda elýeterlidigine ynanmak mümkin. Bu ynam we rahatlyk duýgusyny berdi.
  • Möhüm synagdan öň köp okuw materiallaryny taýýarlamalydy. Tekstleri ýüklemek, amatly formatlara öwürmek we bir faýla tertiplemek üçin bir hyzmat ulanyldy. Bu el işine köp wagt sarp etmän çalt we netijeli taýýarlanmaga kömek etdi. Hyzmat okuwlarda aýrylmaz kömekçi boldy.